06 41 93 50 24 info@ayaradvocatuur.nl

Artikel 1: Terminologie

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Ayar Advocatuur opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.

De opdracht: de opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, zoals geldend tussen de opdrachtgever en Ayar Advocatuur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever aan Ayar  Advocatuur verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3: Opdrachten

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden door Ayar Advocatuur. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.

Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Ayar Advocatuur, niet tot een resultaatsverplichting. Ayar Advocatuur zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

Ayar Advocatuur zal zich bij de uitvoering van de opdracht slechts laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ayar Advocatuur handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Ayar Advocatuur.

De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

Het staat Ayar Advocatuur vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan het kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart Ayar Advocatuur  tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Ayar Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Zowel de opdrachtgever als  Ayar Advocatuur is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.

Ayar Advocatuur is bevoegd om na de beëindiging van de opdracht en vóór teruggave van stukken uit het dossier, die werkzaamheden te verrichten die de behandelend advocaat in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. Ayar Advocatuur zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium. Ayar Advocatuur is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.

Artikel 4: Honorarium en kosten

De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Ayar Advocatuur  een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium: op uurbasis; dan wel afhankelijk van de met Ayar Advocatuur gemaakte afspraken een vooraf vast overeengekomen honorarium.

Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal vijf minuten. Ayar Advocatuur is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

Daarenboven is de opdrachtgever aan Ayar Advocatuur een vergoeding verschuldigd wegens de door Ayar Advocatuur gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan Ayar Advocatuur in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en kosten in verband met informatie uit openbare registers.

Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is Ayar Advocatuur ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het zijn toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend.

Naast voornoemd voorschot brengt Ayar Advocatuur periodiek, in beginsel één keer in de twee weken, aan de opdrachtgever een factuur uit wegens door hem verrichte werkzaamheden.

Wordt een vast honorarium afgesproken, dan is Ayar Advocatuur gerechtigd dit honorarium op voorhand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is Ayar Advocatuur  gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens  Ayar Advocatuur met de werkzaamheden een aanvang zal nemen. 

Artikel 5: Betaling

De opdrachtgever is gehouden de facturen van Ayar Advocatuur zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te betalen binnen dertig dagen na factuurdatum, door middel van storting op de aangegeven rekening.

Ayar Advocatuur is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de wettelijke rente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden bij particulieren conform Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten voor bedrijven worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.

Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is Ayar Advocatuur alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Ayar Advocatuur voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen dertig dagen na declaratiedatum.

Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Ayar Advocatuur van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Ayar Advocatuur voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door Ayar Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden van voornoemde verzekering voor rekening van Ayar Advocatuur komt. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ayar Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7: Wijziging van algemene voorwaarden

Ayar Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Artikel 8: Archivering

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Ayar Advocatuur gedurende minimaal zeven jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.